دانلود فرم ها

نمونه قرارداد خرید کالا

مدارک مورد نیاز پرونده پرسنلی

ماموریت ساعتی

قرارداد

قرارداد مشاوره

قرارداد حق العمل کاری

قرارداد حسابداری خام

قرارداد ایجاد و استقرار

فرم درخواست وام

فرم درخواست مرخصی ساعتی

فرم درخواست مرخصی روزانه

فرم ثبت اطلاعات فردی

فاکتور خام

صورتجلسه تسویه حساب

صورت جلسه

رسید انبار

حواله انبار

تسویه قرارداد

دانلود کاربرگ

قرارداد استخدامی آزمایشی

قرارداد مشاوره

فرم خام خلاصه وضعیت

قرارداد کار ساعتی

قرارداد کار

قرارداد تعهد به عدم افشاء اطلاعات

قرارداد استخدامی تمام وقت برای مدت معین