مشاوره مالی و مالیاتی

 • ارائه مشاوره مالیاتی
 • جلوگیری از جرائم مالیاتی
 • تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی از قبیل :
       اظهارنامه عملکرد
       اظهارنامه مالیات برارزش افزوده
      اظهارنامه املاک و مستقلات
 • تهیه و تنظیم و تسلیم لیست مالیات بر حقوق
 • تهیه لوایح اعتراضی و دفاعیه های مالیاتی ارائه مشاوره مالی در رابطه با طراحی یا بهینه سازی سیستم مالی و تهیه و تدوین کنترل های داخلی و همچنین آئین نامه ها و دستور العمل های مالی مورد نیاز شرکت
 • پیگیری مفاصا حساب مالیاتی مربوط به سنوات گذشته
 • تهیه و تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل)
 • تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی
 • ثبت نام کد اقتصادی الکترونیکی
 • پیش ثبت نام و ثبت نام مالیات برارزش افزوده و تشکیل پرونده و درخواست گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده