سازمان تامین اجتماعی

  • انجام مراحل ثبت نام پرسنل در کدکارگاهی شرکت
  • تشکیل پرونده و دریافت کدکارگاه در سامان تامین اجتماعی
  • تهیه و تنظیم و تسلیم لیست های بیمه به صورت ماهانه
  • پیگیری مفاصا حساب برای سال های مختلف مالی شرکت
  • دفاع از منافع به حق شرکت در رسیدگی سازمان تامین اجتماعی
  • مشاوره بیمه ای جهت انعقاد قراردادهای شرکت
  • انجم امور مربوط به حل اختلاف بین کارفرما و کارگر در هیئت های سازمان تامین اجتماعی