خدمات توسعه کسب و کار

 • تدوین طرح تجاری راه اندازی کسب و کار جدید (Startup business plan)
 • تدوین طرح و تجاری توسعه کسب و کار (development business plan)
 • تدوین طرح تجاری برای مذاکره و اخذ نمایندگی شرکت های خارجی تهیه معرفی نامه شرکت (business profile)
 • انجام مطالعات شناسایی فرصت ها (opportunity study)
 • طراحی مدل کسب و کار (business model development)
 • تدوین طرح بازاریابی (marketing plan development)
 • انجام تحقیقات بازار (marketing research)
 • تحلیل صنعت (industry analysis)
 • تهیه امیدنامه پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار (business prospectus)
 • ارائه خدمات ارزیابی طرح تجاری
 • طراحی مدل مالی (Financial modeling)
 • ارائه پیش بینی های مالی (financial forecasting)
 • ارائه خدمات مشاوره انتقال تکنولوژی دارویی
 • تدوین طرح تجاری
 • ارزیابی و داوری طرح ها
 • تدوین برنامه بازاریابی
 • تحقیقات بازار
 • مطالعات مالی و تهیه گزارش های تخصصی
 • مشاوره در زمینه انتقال تکنولوژی
 • مشاوره برنامه ریزی استراتژیکی و مدیریتی