حسابرسی داخلی

انجام خدمات حسابرسی داخلی
برخی از سیستم های اصلی که زیر پوشش حسابرسی داخلی قرار میگیرد به شرح زیر است:

1. سیستم های مالی:

  • حسابداری مالی
  • حسابداری مدیریت بودجه
  • پیش بینی ها و برنامه ریزی تجاری
  • حقوق و دستمزد
  • روشهای پرداخت آنلاین

2. سیستم های مدیریت:

  • برنامه ریزی استراتژیک
  • کنترل عملیات
  • ارزیابی سرمایه گذاری ها
  • مدیریت سیستم های اطلاعاتی
  • کارکنان و سیستم های برنامه ریزی