امور ثبتی و حقوقی

  • ثبت و تاسیس شرکت های ایرانی و خارجی
  • مشارکت داخلی و خارجی و کنسرسیوم و جوینت ونچر
  • اخذ نمایندگی خارجی و امور ثبت آن
  • افزایش سرمایه بدون واریزی بانکی
  • نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی
  • مشاوره اخذ کارت بازرگانی و کداقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی و مالیات ارزش افزوده و ایران کد
  • جا به جایی شرکاء و ورود و خروج شریک بدون حضور مستقیم در اداره ثبت شرکت ها در شرکت با مسئولیت محدود
  • تغییرات ثبتی شرکت اعم از افزایش سرمایه، تغییر آدرس، تغییر موضوع، تمدید بازرس قانونی و موارد مربوطه
  • انجام امور تصفیه شرکت و مدیریت امور تصفیه